Disclaimer

Deze website heeft tot doel u, bezoeker, informatie te verstrekken over de diensten die wij, Group Claeys Insurance Brokers NV, Moerkerkse Steenweg 1, 8310 Brugge, aanbieden, ondermeer wat betreft onze activiteit als verzekeringsmakelaar. Geen enkel element van deze website vormt een advies inzake bankproducten en beleggingen, noch inzake verzekeringen. Voor nog meer precieze informatie nodigen wij u uit zich tot ons kantoor te wenden.   Alhoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld en geregeld wordt bijgewerkt, kunnen wij de juistheid, geldigheid, pertinentie, bruikbaarheid en/of volledigheid niet waarborgen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die u of wie dan ook zou kunnen lijden ingevolge de toegang tot de website, de raadpleging ervan en/of het gebruik van de informatie die op deze website beschikbaar is. Onze aansprakelijkheid beperkt zich hoe dan ook tot een zware fout en/of kwaadwillig opzet van ons of onze aangestelden, wat er ook de oorzaak zou van zijn. Zij blijft steeds beperkt tot de rechtstreekse schade en dit tot beloop van de bedragen die gedekt zijn door onze verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.   Alle intellectuele rechten m.b.t. deze website, zijn inhoud, gegevens en vorm, alsook m.b.t. de informatie, de merken, de logo’s en beelden die erop voorkomen behoren toe aan onszelf of aan derden die ons toegestaan hebben ervan gebruik te maken. De toegang tot deze website betekent nooit dat enig zulk intellectueel recht of enig gebruiksrecht wordt overgedragen. Het is de bezoeker dan ook verboden de website of enig element ervan geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Uiteraard is het ook verboden de documentatie te verspreiden, over te dragen of te verkopen.   Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.  

Privacyclausule

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Group Claeys Insurance Brokers NV, Moerkerkse Steenweg 1, 8310 Brugge, worden verwerkt met het oog op respectievelijk : de klantenservice, het beheer van contacten en schadegevallen, alsook de betaling van verzekeringssommen het beheer van het klantenbestand, het rekeningenbeheer, en commerciële prospectie. Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld. U kunt zich gratis verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie. Mail ons via contact indien u NIET wilt worden ingelicht over direct marketingacties van Group Claeys Insurance Brokers NV, Moerkerkse Steenweg 1, 8310 Brugge   U kunt tevens kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren. Hiertoe dient u een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart naar de klantendienst te sturen van: Group Claeys Insurance Brokers NV, Moerkerkse Steenweg 1, 8310 Brugge.